STATUT FUNDACJI EUROPA RAZEM

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Europa Razem”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr 2838/2022 przed Notariuszem Stanisławem Kozakiem, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4 w Warszawie w dniu 11 marca 2022 r.
2. Fundatorem Fundacji jest Michał Zieliński
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest minister rodziny i polityki społecznej.
§ 3
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Europa Razem.
2. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd.
3. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać jej znaku graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których wzór oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia Zarząd, oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów statutowych obranych przez Fundację lub dla niej samej.
5. Nazwa Fundacji, jej logotyp oraz symbole, w tym odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia wymienione w ust. 3
4 niniejszego paragrafu, stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
6. Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy w innych krajach.

Cele i realizacja działań Fundacji
§ 4
Celem Fundacji jest wsparcie osób dotkniętych wojną, klęskami humanitarnymi i innymi okolicznościami pogarszającymi ich normalne funkcjonowanie, w tym w szczególności:
a.   pomoc humanitarna ofiarom wojny i konfliktów zbrojnych,
b.   wsparcie osób zmuszonych opuścić swój kraj w zaklimatyzowaniu się w nowym miejscu,
c.   pomoc potrzebującym oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych, w szczególności ofiarom wojny,
d.   wsparcie osób/ludzi i rodzin, które zdecydowały się pomóc ofiarom wojny, w codziennym funkcjonowaniu,
e.   budowanie świadomości w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi,
f.   przeciwdziałanie patologiom społecznym,
g.   zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych sytuacjami kryzysowymi,
h.   wsparcie osób zmuszonych do opuszczenia swojego kraju w trudnych sytuacjach życiowych oraz funkcjonowaniu w środowisku zawodowym i w społeczeństwie,
i.   zapobieganie i przeciwdziałanie problemom społecznym takim jak dyskryminacja rasowa i pochodzeniowa,
j.   wsparcie i promocja aktywizacji społecznej i zawodowej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
k.   wsparcie organizacji, których cele i działalność jest podobna do celów statutowych Fundacji,
l.   integracja środowisk różnych kultur,
m.   propagowanie postaw ludzkich opierających się na wzajemnej tolerancji, dialogu i szacunku pomiędzy osobami wywodzącymi się z innego narodu, kultury oraz wyznania,
n.   szerzenie wartości polegających na uczciwości oraz wzajemnym zrozumieniu osób dotkniętych sytuacjami kryzysowymi,
o.   wsparcie osób szczególnie uzdolnionych w odkrywaniu i doskonaleniu swoich talentów,
p.   promocja i organizacja wolontariatu,
q.   promocja działalności charytatywnej.
§ 5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez:
a.   zbieranie środków potrzebnych na realizację celów statutowych,
b.   organizowanie i wspieranie inicjatyw i programów edukacyjnych,
c.   kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia Fundacji, w tym ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych,
d.   zapewnienie azylu osobom zmuszonym opuścić swój kraj z uwagi na krytyczną sytuację, konflikt zbrojny lub działania wojenne, w tym transport tych osób w bezpieczne miejsce docelowe,
e.   zapewnienie podopiecznym Fundacji bezpiecznego domu tymczasowego,
f.   organizowanie debat, konferencji, wykładów, seminariów, szkoleń, kursów i innych wydarzeń o podobnym charakterze w celu realizacji zadań statutowych Fundacji,
g.   tworzenie programów prozdrowotnych i proedukacyjnych wspierających działalność Fundacji,
h.   wsparcie podopiecznych Fundacji oraz osób/ludzi i rodzin, które zdecydowały się im pomóc w realizowaniu obowiązków i potrzeb życia codziennego,
i.   organizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla podopiecznych Fundacji oraz osób zainteresowanych,
j.   zapewnienie podopiecznym Fundacji wyżywienia, noclegu oraz bezpiecznego tymczasowego lub stałego miejsca pobytu,
k.   współpracę z ośrodkami, których charakter działania zbliżony jest do działalności Fundacji, oraz uczestnictwo w polskich i międzynarodowych projektach i wydarzeniach,
l.   współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie celów statutowych Fundacji,
m.   organizowanie szkoleń i kursów językowych dla podopiecznych Fundacji,
n.   aktywność w mediach społecznościowych, prowadzenie blogów tematycznych,
o.   wydawanie publikacji,
p.   organizowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży w celach integracyjnych oraz propagowania postaw i zachowań stanowiących szczególną wartość dla Fundacji,
q.   przyznawanie stypendiów, dofinansowań i nagród,
r.   prowadzenie i promowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
§ 6
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
2. Fundacja może wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7
Na majątek Fundacji składają się:
1.   Fundusz Założycielski, który stanowi kwota 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w całości wniesiona przez Fundatora, z czego kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą Fundacji.
2.   Środki finansowe oraz mienie nabyte w toku działalności Fundacji,
3.   Środki nabyte przez Fundację w inny sposób w szczególności pochodzące z:
a.  darowizn, spadków, zapisów,
b.  dotacji i subwencji oraz grantów,
c.  zbiórek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu,
d.  praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji,
e.  działalności gospodarczej,
f.  funduszy Unii Europejskiej,
g.  funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
h.  świadczeń Fundatora,
i. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
4. Fundator może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część lub całość dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową, na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania funduszu określa Fundator.
§ 8
 Zabrania się:
a.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.   przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.   wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza
§ 9
1. Fundacja dla realizacji jej celów statutowych, może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
2. Cały dochód uzyskany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczony zostanie na realizację jej celów statutowych.
3. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację ustala Prezes Zarządu.

Organy Fundacji

§ 10
Organami Fundacji są:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna, jeżeli Fundacja zdecyduje się na jej powołanie,
c. Grono Przyjaciół Fundacji jako organ doradczy, jeżeli Fundacja zdecyduje się na jego powołanie.

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.   Uchwalanie regulaminów,
b.   Uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów,
c.   Zarządzanie majątkiem Fundacji,
d.   Podział środków Fundacji na realizacji jej poszczególnych celów,
e.   Sporządzanie i wydawanie uchwał w sprawach Fundacji,
f.   Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
g.   Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, a także subwencji i dotacji,
h.   Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działania i realizacji celów statutowych,
i.   Organizowanie zbiórek,
j.   Realizacja celów statutowych Fundacji,
k. Inne sprawy określone Statutem Fundacji.
3. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.
4. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
5. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator - Fundator wskazuje również funkcje pierwszych Członków Zarządu. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu w drodze uchwały – Prezes Zarządu wskazuje również ich funkcje.
6.   Członkowie Zarządu w ramach pełnienia swojej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Zarząd.
7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani.
8. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. Pisemną rezygnację Członek Zarządu składa na ręce Prezesa Zarządu.
9. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna
§ 12
1. W Fundacji może zostać powołany wewnętrzny organ kontrolny – Komisja Rewizyjna.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Zarząd.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.   sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji,
b.   kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd,
c.   opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez zarząd i innych spraw przedłożonych przez Zarząd do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej,
d.   występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba niebędąca członkiem organu zarządzającego (Zarządu), ani pozostająca z nim w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Rada Fundacji
§ 13
1. Fundacja może powołać organ doradczy - Radę Fundacji.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ustala również zakres obowiązków tego organu.
3. Członkami Rady Fundacji mogą zostać osoby posiadające wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji celów i bieżących spraw Fundacji.

Grono Przyjaciół Fundacji
§ 14
1. Zarząd może powołać organ doradczy – Grono Przyjaciół Fundacji.
2. Członków Grona Przyjaciół Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Do zadań Grona Przyjaciół Fundacji należy wsparcie Fundacji w realizacji jej celów statutowych, w tym w szczególności:
a. opiniowanie prac Fundacji i zgłaszanie propozycji mających na celu usprawnienie realizowania jej celów statutowych,
b. inne obowiązki wskazane przez Zarząd w drodze uchwały.
4. Posiedzenia Grona Przyjaciół Fundacji zwołuje Zarząd.
5. Członek Grona Przyjaciół Fundacji podlega natychmiastowemu odwołaniu z powodu działania na szkodę Fundacji. Decyzję o natychmiastowym odwołaniu Członka Grona Przyjaciół Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Sposób reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu z Prezesem Zarządu łącznie.
2. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu, Fundację reprezentują pozostali Członkowie Zarządu.
4. Do podejmowania określonych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocnika.
§ 16
W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu wybierają w drodze uchwały nowego Prezesa Zarządu.

Zmiany w Statucie
§ 17
1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu.
2. Zakres zmian Statutu Fundacji określa Prezes Zarządu.

Likwidacja Fundacji
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych bądź w razie wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.
2. Przyjmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Prezes Zarządu wskazuje Likwidatora Fundacji.
3. W okresie likwidacji Fundacją kieruje i reprezentuje ją Likwidator.
4. Obowiązkiem likwidatora jest otwarcie i przeprowadzenie procesu likwidacji Fundacji.
§ 19
Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony w drodze uchwały Likwidatora na rzecz innych działających fundacji o zbliżonych celach.